Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Stichting Sjatoo010

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichtingsjatoo010.nl , gevestigd te Solislaan 173, 2909SB Capelle aan den IJssel hierna te noemen “de webshop”, en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bestellingen

2.1 Door een bestelling te plaatsen bij de webshop, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van bijvoorbeeld onjuiste prijsvermelding of onvoldoende voorraad.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de betaling is ontvangen.

4. Levering

4.1 De webshop streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren na ontvangst van de betaling.

4.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres.

5. Retourneren en Herroepingsrecht

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Retourzendingen dienen vooraf gemeld te worden aan de webshop en dienen in originele staat en verpakking te worden teruggestuurd.

6. Garantie

6.1 Op alle producten geldt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De webshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de webshop is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8. Privacy

8.1 De webshop zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. 

9. Klachten

9.1 Klachten over de dienstverlening van de webshop kunnen schriftelijk worden ingediend bij de webshop, bij voorkeur per e-mail.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.